”Sjömän behöver rustas bättre för brand ombord”

Mer fokus på säkerhet livräddande insatser i samband med brandbekämpning ombord och bättre utrustning. Det är åtgärder som enligt Antti Aittola, sjöbefäl och brandman, skulle höja säkerheten för sjömän om det börjar brinna ombord.
Välsittande utrustning av hög kvalitet är ett måste för att öka säkerheten vid brandbekämpning ombord, säger Antti Aittola, sjöbefäl och deltidsbrandman.

Brandbekämpning ombord har varit ett aktuellt ämne inom sjöfartsbranschen under flera år. Forskningsinstitutet Rise har studerat den utrustning som används vid rökdykning och brandbekämpning ombord och i en rapport som publicerades förra året konstaterades att kraven på de larmställ som används på fartyg är lägre ställda än på dem som används i land. Detta är något som också Antti Aittola, sjöbefäl och brandman, vill lyfta fram. 

– Utrustningen som används ombord är betydligt sämre än den vi har iland, fast det egentligen borde vara tvärt om. Eftersom sjömän inte är utbildade brandmän borde deras utrustning hålla högsta kvalitet för att ge dem bättre förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt. 

Utrustningen som används ombord är betydligt sämre än den vi har iland.

Larmställen och den utrustning som finns ombord, säger Antti Aittola, är ofta onödigt tung och storlekar på ställ och skor är inte alltid anpassade efter personen som ska bära dem. Att utföra ett bra och säkert släckningsarbete i utrustning som inte passar, är nästintill omöjligt menar han. Ett annat problem är att kraven på larmställen inte uppdaterats utifrån förändringar kopplade till nya bränslen, som batteridrift. 

– Gasen från bilbatterier är jättegiftig och i land har vi en huva i larmrocken som vi drar utanpå hjälmen för att det ska sluta helt tätt så att huden inte exponeras för brandröken. Det finns inte ombord. 

Mattias Hörnquist är sjöingenjör och arbetar med brandsäkerhetsfrågor på Transportstyrelsen. Han menar att det finns bra larmställ att tillgå som är godkända att använda ombord. 

– Redaren kan antingen välja det larmställ som ger sämre skydd för sin personal eller ett som ger bättre skydd. Regelverket är inte optimalt och det är möjligt att det skulle behöva ses över. Kraven ställs på EU-nivå och det är en tungrodd process att genomföra förändringar, men vi har varit i kontakt med EU-kommissionen i syfte att utreda möjligheterna att ändra kravbilden.’En anna fråga som Antti Aittola lyfter handlar om den brandsäkerhetsutbildning som personalen ombord genomgår. Han menar att den behöver förbättras i flera avseenden. 

– Nivån i basic fire fighting behöver höjas. Den genomförs i containrar på övningsfält men någon möjlighet att öva brandsläckning på en stor öppen yta, som det handlar om på ett bildäck, genomförs inte. Fokus ligger på att attackera elden och rädda fartyget, men väldigt lite om hur man räddar liv. Sådant behöver man öva mer på.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook