Sjöolyckor

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den vanligaste händelsen som inträffar är maskinhaveri, följt av grundstötningar. Även kollisioner, dels mellan fartyg men framförallt med andra föremål, vanligtvis kajer, står för en stor del av händelserna.

I vår statistik är de vanligaste orsakerna till sjöolyckor:

• Tekniska fel. det vill säga fel på teknisk utrustning så som huvudmaskiner, hjälpmaskiner och styrmaskiner.

• Yttre faktorer i form av dåligt väder, trånga farleder, grunda vatten.

• Och sist men kanske viktigast, olyckor orsakade av bristfällig kommunikation, organisation och rutiner samt bristande utformning och handhavande av utrustning.

Den sista punktens orsaker är de som är viktigast för att förebygga olyckor eftersom de är mest möjliga att påverka. De hänger till stor del samman med hur väl man implementerar och utvecklar sitt systematiska sjösäkerhetsarbete och sin säkerhetsorganisation och därmed arbetar fram en god säkerhetskultur. En del i att ha en god säkerhetskultur är att ha en fungerande olycks- och tillbudsrapportering. Vi har de senaste åren sett en trend med ökande rapportering av mindre allvarliga olyckor och tillbud medan de allvarliga olyckorna minskat något. Vi ser dock ett trendbrott 2019 där antalet inrapporterade allvarliga olyckor ökat samtidigt som antalet inrapporterade mindre allvarliga olyckor minskat något.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook