Skyddsombud firar hundra år – får egen dag

År 1912 utsågs de första skyddsombuden i Sverige. Till en början var det ett vanskligt uppdrag med risk att mista jobbet vid konflikt med arbetsgivaren. Men med åren stärktes ombudsrollen och idag har man rätt att som yttersta åtgärd stoppa ett farligt arbete.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

bananlossning

År 1912 utsågs de första skyddsombuden i Sverige. Till en början var det ett vanskligt uppdrag med risk att mista jobbet vid konflikt med arbetsgivaren. Men med åren stärktes ombudsrollen och idag har man rätt att som yttersta åtgärd stoppa ett farligt arbete.

Ett stort antal allvarliga olyckor, allmänt bedrövliga arbetsförhållanden och en växande arbetarrörelse drev fram Sveriges första arbetarskyddslag. Den sjösattes 1912 och gav arbetare rätt att utse egna ombud. Ombuden skulle företräda arbetstagarna, i första hand i samband med de statliga yrkesinspektörernas besök, men också bevaka statens intresse av bättre hälsa. Men att vara skyddsombud var långt ifrån riskfritt. Christina Järnstedt på LO är projektansvarig för en ny publicerad bok om skyddsombudens historia. Hon är väl insatt i dåtidens arbetsrättsliga förhållanden, och de lämnade mycket i övrigt att önska.
– I början hade skyddsombuden inget rättsligt skydd alls. Att ta ett ombudsuppdrag kunde i värsta fall innebära att man miste jobbet om man inte kom överens med arbetsgivaren och det var inte särskilt populärt att bli skyddsombud, säger hon.
SAN utbildade skyddsombud

Arbetsmiljöfrågor i fokus sedan mitten av nittonhundratalet
1950- och 1960-talen: Tekniskt arbetarskydd, förebyggande av maskin- och fallolyckor.
1970-talet: Den kemiska yrans decennium, det ena larmet avlöste det andra; asbest, vinylklorid, lösningsmedel, reabränsle, bekämpningsmedel med mera.
1980-talet: Belastningsskadorna började uppmärksammas som den absolut vanligaste besvärstypen, visst genomslag för psykosociala problemställningar.
1990-talet: EU-anpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete (Sam)[ombord infördes Sam först 2003], mot slutet av decenniet explosionen av frågor om långtidssjukskrivningar.
2000-talet: Långtidssjukskrivningar, psykosociala aspekter som stress, utbrändhet, utmattningsdepressioner; hälsofrämjande insatser och friskvård.
Källa: Statens folkhälsoinstitut

De första åren var det arbetstagarna själva, inte facken, som utsåg ombuden. Riskerna kring uppdraget gjorde att rekryteringen gick trögt, men allteftersom rollen och rättigheterna stärktes blev ombuden fler. Christina Järnstedt berättar att det 1930 fanns 1 000 arbetsplatser med skyddsombud; 1935 hade den siffran fördubblats och ytterligare fem år senare fanns det 4 000 arbetsplatser med skyddsombud.
– Skyddet för ombuden ökade och det kom en skrivelse om hur trakasserier mot dem skulle hanteras. Der underlättade naturligtvis rekryteringen.
I slutet av 1940-talet förnyades arbetarskyddslagen. Det blev obligatoriskt att utse ombud på arbetsplatser med minst fem anställda liksom att inrätta skyddskommittéer på företag med minst 50 anställda. Det blev även möjligt att utse regionala skyddsombud med uppgift att hantera arbetsmiljöfrågor på mindre arbetsplatser som saknade egna ombud. Men samtidigt fanns ett groende missnöje över ombudens begränsade handlingsförmåga. Många menade att de inte hade tillräckligt inflytande och styrdes för mycket av arbetsgivarna.
– På sextiotalet kom en rapport som visade att skyddsombuden saknade reellt inflytande. De hade inte gjort arbetsmiljön bättre utan snarare bidragit till de rationaliseringar som företagen genomfört. Man ville ha mer att säga till om och att de mänskliga aspekterna skulle vägas in i beslut som rörde arbetsmiljön, säger Christina Järnstedt.
Kritiken mynnade ut i omfattande strejker och lobbyarbete under hela sextiotalet och nästkommande decennium kom det stora genombrottet för arbetsmiljön. 1978 kom en ny arbetsmiljölag. Att begreppet arbetarskydd ersattes med arbetsmiljö markerade en breddning i synen på vad lagen omfattade. Skyddsombudens möjligheter att agera vidgades och de fick rätt att som yttersta åtgärd stoppa farliga arbeten. 1965 blev det möjligt att utse skyddsombud ombord på fartyg och under sjuttiotalet kom ett stort antal skyddsombud på sjösidan att utbildas i San:s regi. Med anledning av skyddsombudens 100-årsjubileum, har LO, TCO och Saco tillsammans inrättat Skyddsombudens dag. Den kommer att infalla 24 oktober varje år och firas för första gången i höst.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook