Stora utmaningar för marinen

Attityder, ledarskap och uppdatering av en åldrande flotta är områden som marinen behöver arbeta vidare med. Det säger Mikael Wendel, chef för den militära sjösäkerhetsinspektionen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Attityder, ledarskap och uppdatering av en åldrande flotta är områden som marinen behöver arbeta vidare med. Det säger Mikael Wendel, chef för den militära sjösäkerhetsinspektionen.

Omfattande förändringar pågår inom försvaret och det märks också i marinen. Värnpliktiga ersätts av anställda sjömän och det gamla invasionsförsvaret omvandlas till ett insatsförsvar med ökad internationell tjänstgöring. Det får direkta konsekvenser i den dagliga verksamheten ombord och ställer nya krav på arbetsmiljö och säkerhet. Mikael Wendel är chef för den militära sjösäkerhetsinspektionen som genom delegering från Transport-styrelsen sköter tillsynen av örlogsflottan. Enligt honom fungerar arbetsmiljöarbetet inom marinen generellt väl.

Mjuka frågor
– Arbetsmiljölagen har gällt inom örlogsflottan sedan 1980 och man försöker uppfylla kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag upplever att man tagit krafttag kring det här de senaste åren och det beror nog till stor del på Fartygsmiljönämnden som driver på, säger Mikael Wendel.
Men det finns också sådant som behöver förbättras, menar han.
– Framför allt måste vi jobba mer med mjuka frågor, som attityder till jämställdhet och riskanalyser, men också ledarskap. De som blivit mest ifrågasatta på den punkten är amfibie- och specialförbanden.
Hur man behandlar kollegor och underställda är en fråga som till och från diskuterats i försvaret. Under senare tid har debatten fått ny energi i samband med att värnplikten lades i malpåse förra året. I en färsk enkätundersökning från garnisonen i Skövde klagar soldater på att de ses som mindre vetande med nedlåtande kommentarer och personliga tillrättavisningar.
– Vi måste jobba vidare med det här, säger Mikael Wendel. Främst är det en fråga om ledarskap, att vi har bra chefer, och det får vi genom information och utbildning.
Att skapa ett bra klimat på fartygen är viktigt, inte minst i rekryteringssyfte. Försvarsmakten är numera en aktör på den öppna arbetsmarknaden och konkurrerar om ungdomarna med andra arbetsgivare.
– Med anställda sjömän ökar kraven på medinflytande och standarden på hytter och mässar. Förr kunde man bo i små mässar och man åt och sov i samma utrymme, men sådant kommer successivt försvinna när vi bygger nytt, säger Mikael Wendel.

Mikael Wendel
Ålder: 55
Familj: Hustru Diana och sonen Martin, 15 år
Bor: Radhus i Björkhagen i Stockholm
Tjänst: Chef för militära sjösäkerhetsinspektion
Bakgrund: Sjökrigsskolan i Näsby park, 1975. Civilingenjör/skeppsbyggare vid KTH 1980, officersexamen och mariningenjör 1981. Ubåtsflottan, ubåtsingenjör, projektledare för byggnation av patrullbåtar i Singapore och flera befattningar på FMV. Chef för teknikkontoret fartyg 2003-2004 samt chef för marinens fartygsinspektion 2005-2007.

Åldrande flotta
Svenska örlogsflottan börjar bli till åren och många fartyg är 30 till 40 år gamla. En långsam utfasning av äldre fartyg har påbörjats och i och med det blir boende- och arbetsmiljön bättre. Dessutom byggs befintliga fartyg till viss del om för att öka komforten. Att få arbetsgivaren med på arbetsmiljöfrämjande åtgärder är sällan svårt, enligt sjösäkerhetsinspektören.
– Dyker det upp en arbetsmiljöfråga har den företräde i processen och jag har inte upplevt att ett förslag stoppats på grund av ekonomiska skäl. ÖB har vid upprepade tillfällen uttalat att arbetsmiljön är viktig och hans ord väger tungt. Däremot finns det andra faktorer som gör att det kan dröja innan ett förslag blir verklighet.
– Om vi pratar fysiska förändringar, ombyggnader av fartyg, går det alldeles för långsamt. Det ska in materielplaner, det ska beställas, man ska göra upphandling enligt gällande regler och så vidare, säger Mikael Wendel.
En pådrivare i arbetsmiljöarbetet är Fartygsmiljönämnden (försvarets motsvarighet till San).
– Arbetstagarorganisationerna ställer krav på arbetsmiljön, och de är berättigade, säger Mikael Wendel.
Marinen har cirka 500 flytetyg, inklusive kanoter och roddbåtar. Ett 80-tal är fartyg på 40 ton (cirka 20 brutto) eller mer och många av dem är byggda för att patrullera svenska kusten. När Försvarsmakten nu ställer om till ett insatsförsvar med ökat deltagande i internationella insatser ställs andra krav på fartygsmiljön. Trångboddheten, bristen på privatliv och begränsade träningsmöjligheter blir mer kännbart under internationella insatser än vid övning på hemmaplan.
– Våra korvetter och fartyg är relativt små och byggda för att vara ute några dagar åt gången i svenska farvatten. Ska man ner till värmen i Adenviken och Medelhavet och vara ute i flera veckor blir det helt andra påfrestningar på fartyg och besättningar.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook