Unga mest drabbade

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1.9Inom sjöfarten är långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa vanligast bland intendenturpersonal på passagerarfartyg. Det visar preliminära resultat från en pågående arbetsmiljöstudie.

Servicepersonal ombord på färjor har ofta en påfrestande arbetsmiljö. Tempot är högt och uppgifterna många gånger tunga samtidigt som man förutsätts vara social och trevlig och ge passagerarna bästa möjliga service. Intendenturen är också den grupp ombord som har störst antal längre sjukskrivningar (60 dagar eller mer).

Sedan ett drygt år tillbaka pågår en forskningsstudie där man tittar närmare på intendenturens arbetssituation med särskilt fokus på den psykosociala hälsan. Studien genomförs av Cecilia Österman och Carl Hult vid Linnéuniversitetet i Kalmar, i samarbete med Försäkringskassans sjöfartskontor i Göteborg.

– När vi jämnför förhållandet sjukskrivningsdiagnoser avdelningsvis ser vi att intendenturen uppvisar den största andelen diagnoser som kan kopplas till den psykosociala arbetssituationen, säger Carl Hult och fortsätter.

– Om vi jämför diagnosfördelning inom intendenturen är skillnaderna små, men de som arbetar inom hotell uppvisar den största andelen av sådana diagnoser följt av kök och restaurang.

Precis som i andra branscher i samhället är det inom sjöfarten framför allt unga kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa. Enligt den pågående studien är den här sortens sjukskrivningar vanligast upp till 30-årsåldern för att sedan successivt avta med stigande ålder.

– Genom annan forskning vet vi att den som har ett krävande arbete, men små möjligheter att själv kontroll-era sin arbetssituation, oftare mår psykiskt sämre än andra, säger Cecilia Österman. Kanske lyser det här igenom i våra resultat.

Studien visar också att antalet sjukskrivningar totalt sett har minskat inom sjöfarten de senaste åren, från knappt 500 fall 2011 till drygt 400 fall 2014. Men om det beror på att ombordanställda blivit friskare eller att fartyg flaggat om och att det därmed inte finns lika många sjömän kvar under svensk flagg, är ännu inte fastställt. Undersökningen omfattar såväl statistik från Försäkringskassan som enkätstudier och djupintervjuer. San-nytt kommer att fortsätta följa projektet som i höst ska hålla en workshop för analys av resultaten. En slutrapport är planerad till årsskiftet.

Studien finansieras av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook