Arbeten med isocyanater kräver stor försiktighet 

Den som exponeras för isocyanater kan få allvarliga hälsoproblem och symtomen kan komma relativt snabbt. Därför måste den som hanterar produkter med den sortens kemikalier genomgå en särskild utbildning. I vissa fall krävs det också att medicinska kontroller genomförs.
Farosymbolen med utropstecknet varnar för att produkten kan vara allergiframkallande. Faro­angivelsen H317 betyder att det finns risk för hudreaktioner medan H334 varnar för allergi- eller astmasymtom eller svårigheter att andas. Den undre farosymbolen används ibland som en kompletterande märkning och betyder att produkter innehåller isocyanater och kan orsaka en allergisk reaktion.

Isocyanater är samlingsnamnet på en grupp kemikalier som används inom flera områden. Framför allt är de vanligt förekommande vid framställningen av olika varianter av polyuretanplast (PUR) som finns i en mängd varierande material. Ombord i fartyg kan det ingå i sådant som lacker, lim, isoleringsmaterial och tvåkomponentsfärg. Polyuretan används även ofta för att isolera fartygens kylutrymmen och i vissa fall för att isolera skrovet. Produkterna nyttjas därför att de är slitstarka och har god isoleringsförmåga, men de kan även orsaka allvarliga skador hos den som kommer i kontakt med dem. Ämnena kan tas upp i kroppen genom inandning, via huden eller ögonen och leda till alltifrån huvudvärk och rinn-snuva till eksem, astma och lung-problem. Per Leanderson är toxikolog vid arbets- och miljömedicin i Linköping och har forskat om isocyanater. Han säger att den här typen av kemikalier kan vara mycket skadliga och att symptomen ibland kommer snabbt. 

– Det kan räcka med hög exponering vid ett par tillfällen för att skada ska uppstå. Det behövs inte särskilt mycket för att man ska bli sjuk, säger Per Leanderson. 

Exponeringen för isocyanater kan ske på olika sätt. Att måla med tvåkomponentsfärg eller lack innebär risk för färg på huden. Vid sprutmålning bildas små, fina färgdroppar som är lätta att andas in och som kan föra med sig isocyanater ner i lungorna. Härdad färg utgör inte någon hälsofara, men om man börjar utföra heta arbeten på målade ytor eller river i material som innehåller isocyanater, kan de skadliga ämnena åter frigöras. 

– Vid svetsning bildas en gas som du kan andas in eller få på huden. Det uppstår också en rök som innehåller små partiklar som kan bära isocyanater ner i lungorna, säger Per Leanderson. 

Det kan räcka med hög exponering vid ett par tillfällen för att skada ska uppstå.

På grund av riskerna med isocyanater är Arbetsmiljöverkets gränsvärden för exponering av den här gruppen kemikalier låga och den som ska jobba med sådana produkter måste ha särskild utbildning. Utbildningskravet gäller både den som leder arbetet och den som ska utföra det och utbildningsintyget får inte vara äldre än fem år. Om en arbetsgivare inte kan uppvisa giltigt intyg utgår en sanktions-avgift på 10 000 kronor för varje arbetstagare som saknar intyg. Arbetsgivaren är också skyldig att anordna medicinska kontroller för den som arbetar med diisocyanater, som är en variant av isocyanater. 

– För att kunna arbeta säkert med isocyanater krävs kunskap och riskanalyser. Man måste veta var det här materialet finns någonstans, hur det ska hanteras och vilken utrustning och personlig skyddsutrustning som arbetet kräver, säger Per Leanderson. 

Enligt lagstiftningen ska hälsoskadliga produkter i första hand bytas ut mot mildare produkter. Om det inte är möjligt ska arbetstagare skyddas med hjälp av bra utsug och god ventilation. I de fall hälsorisker kvarstår ska exponeringen minska genom personlig skyddsutrustning. 

– Det behövs andningsskydd som inte bara skyddar mot partiklar utan också fångar upp gasen genom något slags kolfilter. Hela ansiktet behöver skyddas liksom alla bara hudpartier på kroppen. Det kan vara lite bökigt med all utrustning men det är nödvändigt för att skydda sig, säger Per Leanderson.

Att tänka på vid riskbedömningar


Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljö-risker AFS 2014:43 ska det alltid göras en riskbedömning vid arbeten som omfattar isocyanater. Riskbedömningen ska vara grundligt genomförd och dokumenteras skriftligt. Tänk på följande vid riskbedömningar som omfattar isocyanater: 

 – Var och när det finns risk för isocyanatexponering genom inandning eller hudkontakt.
 – Undersök om det finns risk för att isocyanater bildas vid heta arbeten. 
 – Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att exponeringen ska bli så låg som möjligt. 
 – Arbetsmoment där personlig skyddsutrustning krävs och vad som ska användas. 
 – Hur förorenad arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning ska hanteras på ett säkert sätt. 
 – Hur arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och underhållas
Källa: Prevent
Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook