Åtgärder för ett bättre socialt klimat ombord

De senaste åren har flera undersökningar visat utbredningen av kränkningar och trakasserier inom sjöfarten. Oönskat beteende ökar risken för såväl psykisk ohälsa som att kvinnor lämnar branschen i förtid, menar forskare. Nu pågår ett omfattande projekt som syftar till att skapa ett bättre socialt klimat ombord och minska kvinnors utsatthet.
Forskning visar att en stor andel kvinnor som jobbar ombord blivit utsatta för kränkningar och trakasserier. Foto: Istock

Kvinnors utsatthet på arbetsplatser har återgetts i flera forskningsstudier och så sent som i mars kom rapporten Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten, från föreningen SNS.

Rapporten bygger på data från Statistikmyndigheten och visar att både män och kvinnor löper ökad risk att utsättas för sexuella trakasserier om de är i minoritet på arbetsplatsen. Risken att drabbas är dock högre för kvinnor än för män.

I den vetenskapliga artikeln Workplace bullying and harassment at sea: A structured literature review från 2022, visar forskarna Cecilia Österman och Magnus Boström vid Sjöfartshögskolan i Kalmar att över hälften av de kvinnor som arbetar till sjöss någon gång blivit utsatta.

Även Transportstyrelsen har undersökt förekomsten av kränkningar och trakasserier bland ombordanställda. I studien Sjömännens arbets- och levnadsvillkor från 2019, deltog runt 6 000 sjömän. Av de svarande uppgav 38 procent av kvinnorna och 16 procent av männen att de upplevt kränkningar eller trakasserier ombord. Bland kvinnor var händelserna oftast kopplade till kön, medan åldersdiskriminering var vanligast bland männen.

Av de svarande uppgav 38 procent av kvinnorna och 16 procent av männen att de upplevt kränkningar eller trakasserier ombord

Sedan 2020 pågår också Redo-projektet. Redo är sprunget ur det branschgemensamma samarbetet för likabehandling inom sjöfarten – Vågrätt – och leds av forskningsinstitutet Rise i nära samarbete med bland andra Sjöfartsverket. 

I den första delen av Redo-projektet genomfördes en kartläggning av situationen för kvinnor som arbetar ombord. Resultaten visade bland annat att de kvinnor som väljer att lämna sjöfarten gör det på grund av familjeskäl eller arbetsmiljöproblem. Nu har projektet gått in i nästa fas, Redo 2. Den här gången handlar det om att försöka påverka den sociala arbetsmiljön och göra den tryggare och mer inkluderande. Fem olika arbetspaket har tagits fram och genomförs nu i samarbete med rederier, sjöbefälsskolor och organisationer.

En av åtgärderna är att utbilda besättningsmedlemmar till så kallade samtalsledare. Samtalsledarna ska verka för att förebygga oönskade beteenden men också kunna hantera uppkomna situationer. 

Vi började på isbrytarna i höstas där alla i besättningarna fick en grundläggande utbildning i vad det handlar om.

– Vi började på isbrytarna i höstas där alla i besättningarna fick en grundläggande utbildning i vad det handlar om, säger Cajsa Jersler Fransson vid Sjöfartsverket som är en av nyckelpersonerna inom Redo-projektet. Några av dem har sedan valt att utbilda sig vidare till samtalsledare, framför allt bland befäl och skyddsombud.

I samarbete med Wista Sweden (Women’s international shipping and trading association) har även ett mentorsprogram startat. Sjöbefälsstudenter i Kalmar och Göteborg erbjuds en kvinnlig mentor som arbetar i chefsposition inom sjöfarten och som stödjer genom samtal och egna erfarenheter.

Ytterligare ett initiativ är det så kallade årshjulet. Årshjulet utvecklades från början av föreningen Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp och består numera av tolv diskussionsövningar som kan användas för att skapa ett bättre socialt klimat ombord. – Årshjulet gör det lättare att arbeta systematiskt med de här frågorna, precis som man gör med all annan arbetsmiljö. Den tredje övningen i årshjulet handlar specifikt om OSA-föreskriften, säger Cajsa Jersler Fransson.

Inom Redo-projektet planeras det också för förändringar i ledaskapsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Göteborg och med stöd av jurister ska även den lagstiftning som är kopplad till föräldraledighet för ombordanställda ses över. Redo 2 pågår till årsskiftet 2024/2025, men redan nu finns planer på en fortsättning. 

– I dag samarbetar vi med fem rederier, men fler har hört av sig och vill vara med. Vi är jätteglada över intresset och hoppas att vi få nya medel för att utveckla det här vidare, säger Cajsa Jersler Fransson.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook