Åtta steg till systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni svårt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet? Här följer en åtgärdslista som kan underlätta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Har ni svårt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet? Här följer en åtgärdslista som kan underlätta.

1. Undersök arbetsförhållanden.
Leta efter risker i arbetet och åtgärda dem. Det kan handla om buller, vibrationer, belysning, farliga ämnen, maskiner, arbetsledning och arbetsbelastning. För att ta reda på om ett arbetsmoment eller en miljö innebär hälsofara måste man ibland undersöka saken närmare. Det kan göras med bland annat skyddsronder, medarbetarsamtal, enkäter, mätningar eller personalmöten. Ofta behöver flera olika metoder användas. Eftersom risker inte alltid upptäcks vid första kontrollen ska arbetsförhållandena undersökas regelbundet.

2. Gör riskbedömningar.
Sammanställ resultaten från undersökningarna. Bedöm riskernas allvarlighetsgrad och dokumentera slutsatserna. Det är viktigt att vara noggrann vid riskbedömningarna eftersom de ligger till grund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

3. Åtgärda riskerna.
Börja med dem som bedöms som mest allvarliga. Alla risker kan kanske inte helt undvikas och måste därför hanteras på annat sätt. Kanske krävs särskilda instruktioner till arbetstagarna, stöd och handledning eller användning av skyddsutrustning. Bestäm vem som ansvarar för att riskerna åtgärdas och vem som ska kontrollera att arbetet genomförs.

4. Upprätta handlingsplan.
Det som inte kan åtgärdas omedelbart (inom de närmaste dagarna) ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla uppgifter om de planerade åtgärderna, när de ska vara genomförda och vem som bär ansvaret för att det blir gjort.

5. Efterkontroll.
När en åtgärd genomförts ska arbetet så snart som möjligt kontrolleras. Insatser kan ibland behöva kompletteras med ytterligare åtgärder.

6. Skapa arbetsmiljöpolicy.
Efter de första insatserna behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsmiljöförhållandena på längre sikt. Utgå från resultaten av de undersökningar och riskbedömningar ni gjort. Var så tydliga och konkreta som möjligt. Arbetsplatser med färre än tio anställda kan använda handlingsplanen som arbetsmiljöpolicy.

7. Fördela uppgifter.
Det är viktigt att uppgifterna utförs av den eller dem som har bäst möjlighet att göra det. Vanligen är det chefer eller någon annan i arbetsledande ställning som får dessa uppdrag.

8. Sprid kunskap.
Den som åläggs arbetsmiljöuppgifter kan behöva kompletterande kunskaper inom området, men det kan räcka med den erfarenhet man fått genom att syssla med arbetsmiljöfrågor. Chefer och annan arbetsledning ska ha gedigna kunskaper om arbetet, vilka risker det medför och lämpliga åtgärder om hur skador kan förebyggas. De behöver också veta hur människor reagerar i olika situationer, som effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, missbruk och kränkande särbehandling. Alla arbetstagare ska känna till de risker som deras arbete medför.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook