Bristande säkerhetsrutiner bakom dödsolycka 

Den 25 mars förra året omkom en matros på ett fartyg utanför Landsort sedan han gått ner i ett nedgångsschakt i anslutning till ett lastrum med träflis. Enligt haverirapporten berodde olyckan på en rad brister i säkerhetsorganisationen ombord.
I det här nedgångschaktet låg den förolyckade matrosen. Enligt SHK var han förmod­ligen där för att leta efter en ersättnings­belysning till ett pågående arbete ombord. Foto: Polisen

Trots att riskerna med slutna utrymmen varit kända inom sjöfarten i årtionden, fortsätter det att inträffa olyckor där människor skadas eller omkommer efter att de beträtt lokaliteter med farliga atmosfärer på fartyg. Nyligen publicerade Statens haverikommission, SHK, en utredning om en dödsolycka som inträffade på det cypernflaggade torrlastfartyget Nataly utanför Landsort i mars förra året. Fartyget var lastat med träflis och låg för ankars i väntan på att få gå till kaj. Ombord inleddes ett arbete i en ankarbox och till det arbetet krävdes arbetsljus. Men detta var trasigt och en matros ombads därför att hämta en ersättningsbelysning. En kort stund senare upptäcktes han av en kollega, medvetslös på botten av ett nedgångschakt. Hans liv gick inte att rädda. Enligt obduktionsresultatet var dödsorsaken sannolikt kvävning till följd av vistelsen i lastrumsnedgången. Riskerna med slutna utrymmen var kända inom besättningen och det hade hållits en säkerhetsövning om slutna utrymmen. 

 Men enligt SHK:s utredning fanns det också brister i säkerhetsrutinerna som kan ha bidragit till olyckan. Bland annat var luckan till nedgångsschaktet inte spärrad, vilket den borde ha varit. 

Vid den senaste auditeringen hade en och samma inspektör godkänt rederiets organisation omfattande 37 fartyg på en dag.

– Rederiet hävdade att det var för att de ville att den skulle vara olåst om det exempelvis började brinna i lastrummet. Men den förklaringen håller inte riktigt eftersom det ju inte är mindre farligt att gå ner där vid en brand. Vill man ha möjlighet att öppna luckan kan man ha en nyckel i ett skåp vid sidan av luckan, säger Jörgen Zachau, utredare vid
Statens haverikommission.  

Han menar att olyckan kan vara kopplad till brister i rederiets säkerhetsorganisation. Under utredningen framkom uppgifter som pekar i den riktningen. 

– Vid den senaste auditeringen hade en och samma inspektör godkänt rederiets organisation omfattande 37 fartyg på en dag. Det är knappast möjligt att kontrollera en organisation med så många fartyg på så kort tid om man ska göra ett seriöst arbete, säger Jörgen Zachau.  

År 2019 publicerade Transportstyrelsen en sammanställning av döds-olyckor i slutna utrymmen i samband med lastning och lossning på bulkfartyg, som International Bulk terminals association (IBTA) genomfört. Sammanställningen visar att det mellan 1999 och april 2018 omkom 88 personer vid 55 olyckstillfällen på grund av kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Under samma period registrerades sex olyckor med dödlig utgång i slutna utrymmen i Sverige, enligt Transportstyrelsen.

Farlig last


Träprodukter, kol, frukt, fisk och andra organiska ämnen kan på kort tid förvandla ett vanligt lastrum till en dödsfälla. Antingen genom bildande av hälsofarliga ångor och gaser eller på grund av låg syrehalt. Även kättingboxar och tomma tankar kan vara farliga att gå in i eftersom rostande järn kan leda till brist på syre. 
Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook