”Det är något av ett pusslande att försöka få ihop skadebilden”

Linda Sundgren, redaktör San-Nytt

Genom att använda stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp, kan risker i arbetet identifieras och åtgärdas helst innan någon kommer till skada. Men också de skador som inträffar till följd av olyckor eller sjukdomar ska omhändertas systematiskt för att förhindra att något liknande sker igen. I det här numret av San-nytt har vi tittat närmare på de arbetsskador som rapporteras från fartygen.

Det är något av ett pusslande att försöka få ihop skadebilden eftersom information finns hos såväl Arbetsmiljöverket som på Transporstyrelsen samtidigt som de båda myndigheterna redovisar sin statistik på delvis olika sätt. Men viss information går ändå att få fram. Det finns också en del forskat på området liksom studentuppsatser som bidrar till den samlade bilden. På sidan sju finns också en intervju med Maria Svanberg som sedan förra våren arbetar med arbetsmiljöfrågor hos Transportföretagen. 

Även om året fortfarande är ganska nytt, är vi igång med planeringen inför höstens San-konferens. Förra året arrangerades konferensen för första gången i Stockholm vilket gjorde att vi fick en del nya deltagare. Under Sans sista styrelsemöte som hölls i december beslutades därför att konferensen ska hållas vartannat år i Göteborg och vartannat år i Stockholm. I höst är vi således tillbaka i Göteborg. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook