Hälsofrämjande samarbete

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Budskapet ”Vi är varandras arbetsmiljö” gick som en röd tråd genom årets San-konferens. Under dagen gavs många konkreta tips på hur man kan förbättra den sociala arbetsmiljön ombord och med enkla medel åstadkomma stora förändringar.

Två av dem som gav handfasta råd om arbetet med den sociala arbetsmiljön var årets San-prismottagare, huvudskyddsombud Pia Westerholm och skyddsombud Jeanette Ganesjö, båda från Silja Symphony. Under dagen berättade de om sitt prisbelönta projekt Tillsammans gör vi skillnad där de anordnar workshops för sina besättningskollegor för att med gemensamma krafter hitta enkla åtgärder för att förbättra den sociala arbetsmiljön ombord.

Nytt webbverktyg
– Vi som skyddsombud har inga trollspön, men om alla drar sitt strå till stacken kan vi åstadkomma mirakel, sa Jeanette Ganesjö.

En annan föredragshållare som presenterade konkret hjälp i arbetsmiljöarbetet var Ann Appelberg på Prevent. Hon visade upp ett nytt webbverktyg som riktar sig till chefer som vill jobba hälsofrämjande. Anförandet inledde hon med att visa en film om hälsofrämjande ledarskap.

– För att kunna arbeta hälsofrämjande måste man som chef också få förutsättningar att leda arbetet på ett bra sätt med tydliga mål och uppgifter och balans mellan uppgifter och resurser, sa hon.

Prevents webbverktyg bygger bland annat på forskning av Lotta Dellve, som också deltog i San-konferensen. Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och hon konstaterade att chefer, framför allt de i första linjen, ofta har dåligt stöd i sitt arbete och inte sällan är överbelastade med jobb. Det gör det svårt att vara en bra ledare.

– Jämfört med andra länder i Europa har vi en hög belastning och hög intensitet på våra arbetsplatser. Gränslöshet och brist på återhämtning är de stora problem-en i Sverige i dag, sa hon.

Enligt Lotta Dellve är det viktigt att som ledare skapa en relation till var och en av sina medarbetare. Ett socialt kontrakt där man bygger upp ett förtroende mellan sig och sina anställda.

– Det här har blivit allt viktigare under senare år, framför allt i den yngre generationen, sa hon.

Hållbarhet
Margareta Jensen Dickson på Stena Line talade under rubriken sustainable shipp-ing. Hon berättade om Stenas hållbarhetsarbete, som omfattar både miljö och människor, och att frågor om jämlikhet och social arbetsmiljö blivit allt viktig-are för rederiet under senare år.

– Vårt mål är att ha 30 procent kvinnor i ledande befattningar år 2022, sa hon. Den stora utmaningen är att ändra mind setet hos våra chefer, men det är på gång. Ett exempel är vår terminal i Polen som fått sin första kvinnliga
hamnchef.

Per Arnevall från Pga Utveckling, pratade om hur vårt agerande påverkar vår omgivning. Affekter, sa han, är oerhört smittsamma och precis som ett leende ofta bemöts av ett leende kan sura miner skapa irritation och dålig stämning. En talare som pratade om ledarskap ur ett ombordperspektiv var Linus Edberg, befälhavare på Sirius Shippings tankfartyg M/T Saturnus. Han berättade hur han utvecklat sin egen ledarstil genom att lära av de befäl han seglat med genom åren. En annan sjökapten som deltog var Helle Andsbjerg, ”Captain Helle”, från Danmark. Även hon hade format sitt ledarskap under åren till sjöss.

Skapa en stark kultur
– Som befälhavare är det viktigaste att skapa miljöer där besättningen känner sig trygg och säker, sa hon. På en del fartyg jag jobbat på har jag varit den enda dansken i besättninge och mitt mål som befälhavare har varit att skapa en stark kultur som vi kan enas kring.

För att få besättningen med sig, sa hon, måste man som befäl vara beredd att lyssna, föra dialog istället för monolog och påminna sig själv och omgivningen om syftet med det man gör.

– Det är viktigt att känna mening med sitt arbete och förstå att man är en del i ett större sammanhang. Att vara chef är inte en rättighet att bestämma över andra utan en skyldighet att ge människor service.

Gemensam utbildning
Dagen avslutades med en paneldebatt under ledning av Linnéuniversitets arbetsmiljöforskare Cecilia Österman. Ut-över flera av dagens tidigare talare deltog även Johan Hartler från Chalmers liksom HR-konsult Jeanette Wetterström i paneldebatten. En fråga som kom upp till diskussion var önskemål om att chefer och skyddsombud ska gå samma arbetsmiljöutbildning för att underlätta arbetsmiljöarbetet ombord. Dagen avslutades med att Sans ordförande, Lars Andersson, avtackade Sans tidigare sekreterare, Eva Ohlsson, som efter att ha arrangerat 14 San-konferenser nu går vidare med andra uppdrag. Konferensen hade ett 100-tal besökare och hölls i Clarion hotel post i Göteborg.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook