Hitta flytet i systematiken

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Pelle Andersson är ombudsman hos Seko sjöfolk och leder utbildningarna i fartygsarbetsmiljö 1 och 2.

Att få flyt i det systematiska arbetsmiljö-arbetet kan upplevas som svårt, ibland nästintill övermäktigt. I grunden är det viktigt att ha själva strukturen för systematiskt arbetsmiljö-arbete på plats, eftersom avsaknad av detta kan vara en grogrund för konflikter då personal upplever att inget händer i arbetsmiljö-arbetet. En framgångsfaktor i sammanhanget är en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare. I samverkansarbetet behöver alla parter få möjlighet att lyfta sina frågor och det är viktigt att man är konstruktiv i dialogen och respekterar varandras roller i arbetsmiljöarbetet. Att därutöver på ett organiserat och konstruktivt sätt bryta upp och prioritera arbetsmiljöfrågorna – oavsett hur stora och komplexa dom är – brukar ge goda resultat. Skyddskommittén är det naturliga samverkansforumet och att satsa tid och resurser där brukar ge resultat ute på golvet i verksamheten. I vissa fall har jag tyvärr sett att skyddskommitté-forumet används som någon form av maktdemonstration mellan arbets-givare och skyddsombud och min upplevelse är att det sällan slutar väl. Det kan handla om att arbetsgivaren vill ha fler personer i skyddskommittén än det är skyddsombud eller att vissa skyddsombud utesluts från möten. Från skyddsombudens sida uppstår då en misstänksamhet om att något är fel i verksamheten och man svarar med att kräva detaljerade utredningar eller dyra åtgärder i stället för att diskutera själva sakfrågan. När samverkan väl brakar ihop tar det oerhört lång tid att bygga upp ett ömsesidigt förtroende för varandra igen och ofta blir produktionen lidande i väntan på förbättringar. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook