Lagen kräver förteckning och planering

Arbetsmiljölagen ställer tydliga krav på hanteringen av kemiska ämnen. Förteckningar, rutiner och riskbedömningar är något av det som ska finnas.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljölagen ställer tydliga krav på hanteringen av kemiska ämnen. Förteckningar, rutiner och riskbedömningar är något av det som ska finnas.

Sjöfartsinspektionens kontroll av arbetsmiljön är i full gång. Det här första inspektionsåret är kemikaliehantering ett högprioriterat område, vid sidan av system­atiskt arbetsmiljöarbete. För att bli godkänd krävs tydlig information om vilka kemikalier som används och att de hanteras på ett säkert sätt.
På varje fartyg ska det finnas en förteckning över de hälso- och brandfarliga kemiska produkter som används, undantaget sådana som bara brukas tillfälligt.
Förteckningen ska hållas uppdaterad med uppgifter om bland annat produkternas farlighet och datum för senast användning. Den ska förvaras lättåtkomligt för dem som använder produkterna.

Det ska också göras en riskbedömning. Den ska innehålla uppgifter om farliga egenskaper hos kemiska ämnen, hanteringssätt, arbetsutrustning, mängd, tryck och temperatur samt hur exponering sker och under hur lång tid. Eventuella rapporter om besvär, ohälsa eller olycksfall i samband med hanteringen ska också finnas med liksom de slutsatser som drag­its vid hälsokontroller.
Riskbedömningen ska användas som underlag vid val av produkter, arbetsmetoder och utförande av rutiner. Ny verksamhet får inte påbörjas förrän en riskbedömning har gjorts.

Arbete med farliga kemikalier kräver också god planering så att exponeringen blir så liten som möjligt. Farliga ämnen ska bytas ut mot mindre hälsovådliga, säkra arbetsmetoder ska väljas så att exponeringen minimeras och arbete ska om nödvändigt förläggas till särskild tid eller plats.
Arbetsmiljöföreskrifterna kräver också att adekvata och tydliga rutiner och instruktioner för kemikaliehantering införs. Enligt föreskrift­erna bör rutiner för kemikaliekontrollarbete omfatta bland annat produktval och inköp, planering av hanteringen, mottagning av farliga kemiska ämnen, förvaring och omförpackning, introduktion i nya arbetsuppgifter och avfallshantering.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook