Nationella föreskrifter

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Bedriver du någon form av kommersiell verksamhet med ditt fartyg? Det vill säga, använder du ett fartyg i samband med yrkesutövning? Då kanske du omfattas av Transportstyrelsens Projekt nationella föreskrifter (PNF).

Vilka är målen?

Projektets mål är att ta fram ett modernt och funktionsbaserat regelverk med tillhörande tillsynssystem. Regelverket föreslås omfatta alla fartyg som används för kommersiell verksamhet medan tillsynssystemet berör fartyg från fem meter och uppåt som används i kommersiell verksamhet och som inte omfattas av internationella certifikat. Nytt är att gränsen för certifikat föreslås ändras från 20 brutto till 15 meter för handelsfartyg; för fritidsfartyg från 100 brutto till 24 meter. Nuvarande regelverk för de minsta fartygen är inte sammanhållet varför det är svårt för redare eller ägare att se vad som är tillämpligt på det egna fartyget och det är inte heller alltid anpassat till fartygstypen. Ett annat uttalat mål är att du ska kunna visa att du lever upp till regelverket vid exempelvis en kontroll från myndigheten. För att nå målen föreslås ett system som i stor utsträckning baseras på egenkontroll.

När väntas reglerna träda i kraft?

Transportstyrelsen siktar på att de funktionsbaserade reglerna och det nya tillsynssystemet ska vara färdigt och träda ikraft första januari 2017. Sedan ska fartygen fasas in i systemet vilket föreslås göras under en femårsperiod.

Har du frågor?

Om du har funderingar runt projektet och dess innehåll kan du besöka Transport-styrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se/pnf. Projektet kommer fortlöpande informera om sitt pågående arbete genom webbsidan, branschtidningar och andra kanaler inom fartygsbranschen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook