Anette Wugk: ”Jag vill höja statusen på arbetsmiljöarbetet”

Att höja arbetsmiljöarbetets status. Det ser Anette Wugk, biträdande personalchef vid TT-Line, som en av sina främsta uppgifter. – Vi måste få personalen att förstå att de har mycket att vinna på att engagera sig i sin arbetsmiljö.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att höja arbetsmiljöarbetets status. Det ser Anette Wugk, biträdande personalchef vid TT-Line, som en av sina främsta uppgifter.
– Vi måste få personalen att förstå att de har mycket att vinna på att engagera sig i sin arbetsmiljö.

Varierande. Så beskriver Anette Wugk (bilden) det generella intresset för arbetsmiljöfrågor ombord på rederiets tre svenskflaggade fartyg. Arbetsmiljö är något man ägnar sig åt därför att man måste, inte för att man vill. Men bristen på engagemang handlar inte så mycket om ointresse, utan snarare om tidsbrist, säger hon.
– Besättningarna har så många regelverk och myndighetskrav att följa att de inte hinner med arbetsmiljöarbetet ordentligt. Det vi iland kan göra för att underlätta är att utveckla rutiner och sammanställa dokumentation. När det kommer nya krav, vilket det hela tiden gör, tar vi reda på så mycket som möjligt innan vi informerar dem ombord.

18 år på TT-Line
Anette Wugk började vid TT-Line 1990 och redan då arbetade hon med personal- och arbetsmiljöfrågor. Det sistnämnda tar allt mer av hennes tid, framför allt sedan 2003 då arbetsmiljölagen började gälla till sjöss.
– Arbetsmiljön har blivit bättre och vi får ofta höra av kollegor i branschen att vi kommit långt på det här området. Men visst finns det många bitar som kan bli ännu bättre. Exempelvis behöver vi ägna oss mer åt psykosociala frågor, säger hon.

Långsiktigt mål
– Jag vill höja statusen på arbetsmiljö­arbetet och få personalen att förstå vad de själva kan få ut av det. Men det är ett långsiktigt mål som lär ta tid att nå. Bättre stämning och sammanhållning, ökad hälsa och färre olyckor är exempel på sådant som kan komma av arbetsmiljöarbete.
Just nu håller man som bäst på att hitta arbetsmetoder för att förändra attityder och inställningen till arbetsmiljöarbete.
– Ett sätt kan vara möten med besättningarna där de får berätta hur de tycker att vi ska gå till väga. Workshops och utbildningar är andra förslag. Jag skulle också vilja ha ett nätverk mellan rederier där vi kan utbyta erfarenheter med varandra.

Kosthållning och arbetsglädje
Även kosthållningen ses över efter önskemål från de ombordanställda. Projektgrupper med representanter från såväl manskap som befäl och restaurangavdelningen har tillsatts för att ge förslag på hur maten kan bli hälsosammare. Andra områden som Annette Wugk vill ägna mer tid åt är arbetsglädje, motivation och ledarskap.
– Det är inte alltid lätt att ta upp ”mjuka” frågor och många tycker det är för känsligt och personligt. Här har befälen och vi i landorganisationen en stor uppgift att försöka föra in det på dagordningen.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook