Avhandling om ledarskap: ”Viktigt med förtroende och tillit”

Bra ledarskap handlar väldigt mycket om människosyn. Att visa att man har förtroende för folk och litar på att de är kapabla och ansvarstagande. Det säger forskare Richard Berglund som skrivit en avhandlig om engagemang inom yrkeslivet.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tio faktorer som påverkar
medarbetarnas engagemang

Vision och strategi

Tilltro till människor

Ledningens aktiva medverkan

Långsiktigt tänkande

Individuell anpassning

Ansvar och befogenheter i arbetslagen

Möjlighet att påverka

Lärande

Del av vinsten

– Bra ledarskap handlar väldigt mycket om människosyn. Att visa att man har förtroende för folk och litar på att de är kapabla och ansvarstagande.
Det säger forskare Richard Berglund som skrivit en avhandlig om engagemang inom yrkeslivet.

Ibland sätts likhetstecken mellan engagerade medarbetare och framgång. Åtminstone torde motsatsen – framgång utan engagemang – vara svåruppnått. De här antagandena avspeglar sig också i retoriken där det ofta talas om att ”personalen är vår viktigaste resurs”. När Richard Berglund vid branschforskningsinstitutet Swerea IVF googlade på just den frasen fick han 34 000 träffar. Men det räcker inte med att bara säga det, påpekar han. Som chef måste man också visa i praktiken hur betydelsefulla medarbetarna är för att de ska bli intresserade av arbetet.

– Vill man ha engagerad personal måste man visa i handling att man tycker att de är viktiga. Titta folk i ögonen, lyssna till dem och behandla alla med samma respekt och värde, säger Richard Berglund.

I sin avhandling har han kartlagt faktorer som bidrar till att öka medarbetares engagemang. En viktig komponent är förtroende. Personalen behöver känna att chefen litar på deras kompetens och förmåga.

– Man måste våga låta personalen ta ansvar och visa att man tror på dem.

Men för ett framgångsrikt ledarskap är det minst lika viktigt för chefen att ha medarbetarnas förtroende. Det är dock något som sällan kommer per automatik.

– Man måste bjuda på sig själv och visa att man är värd förtroendet. Det krävs långsiktighet och uthållighet för att nå dit. Det är alltför vanligt med kampanjer för att få personalen med sig, men den metoden tror jag inte på. Här finns inga genvägar, säger Richard Berglund.

 

Trovärdighet en framgångsfaktor

Förtroende hänger också nära samman med trovärdighet, som enligt avhandlingen är en annan framgångsfaktor. En chef som vill framstå som trovärdig måste vara konsekvent i sina beslut och föregå med gott exempel.

– Man måste visa att man menar det man säger och att medarbetarna kan lita på en. Var öppen och ärlig med både dina ambitioner och din osäkerhet. Blir du tvungen att ändra ett beslut måste du stå för det och kunna argumentera för förändringen, säger Richard Berglund.

En annan betydelsefull faktor som
Richard Berglund pekar ut är högsta ledningens närvaro ute på arbetsplatserna. Han konstaterar att det ofta är ett mycket stort avstånd mellan företagsledning och personalen, vilket kan leda till en vi-och-dom-känsla.

– Men det här kan man ändra på genom att cheferna åker ut i verksamheten och möter medarbetarna. Då visar man att man tror på det man vill åstadkomma och att man tycker att verksamhet och personal är viktig. Om medarbetarna inte känner ledningens stöd är det svårt för dem att hitta sitt eget engagemang.

Tillåtande klimat

En annan viktig ingrediens i ett framgångsrikt ledarskap är att bemöta medarbetare på ett bra sätt. Att ha ett tillåtande klimat där folk vågar säga vad de tycker inverkar på engagemanget.

– Alla synpunkter från personalen är positiva, även kritik. Det visar att folk är engagerade vilket alltid är bra. Passivitet är den värsta skurken i det här sammanhanget.

Linda Sundgren


Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook