Delegerat arbetsmiljöarbete

I rederier med tio anställda eller fler ska delegering av arbetsmiljöarbete till fartygen ske skriftligt. Men endast uppgifter kan överföras, aldrig ansvar.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Minneslista vid uppgiftsfördelning
Bestäm vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet som behöver fördelas.
Utgå från organisationsschema.
Lägg uppgifterna på chefer med personalansvar eller på arbetsledare.
Lägg uppgifter på en bestämd person eller funktion, inte på en hel grupp.
Se till att inga uppgifter glöms bort.
Bestäm vad som ska gälla vid sjukdom, semester och annan frånvaro.
Beskriv uppgifterna detaljerat och konkret.
Ge befogenheter, resurser och kunskap för att kunna utföra uppgifterna.
Ange om det finns rätt till vidarefördelning.
Komplettera en skriftlig uppgiftsfördelning med muntlig information.
Informera övrig berörd personal om innehållet i uppgiftsfördelningen.
Källa: Arbetsmiljöverket

I rederier med tio anställda eller fler ska delegering av arbetsmiljöarbete till fartygen ske skriftligt. Men endast uppgifter kan överföras, aldrig ansvar.
Ansvaret för arbetsmiljön ombord är redarens, men av praktiska skäl delegeras utförandet av arbetsmiljöuppgifterna ut till fartygen. En delegering ska vara skriftlig i alla rederier med minst tio anställda.
Det ska tydligt framgå vem ombord som delegeringen gäller, oavsett om uppgifterna överlämnats muntligt eller skriftligt.
Oftast räcker det inte med att bara lämna över ett dokument med nedskrivna uppgifter, arbetsgivaren behöver också förklara vad det innebär. Arbetsgivaren måste också försäkra sig om att den som får uppdraget har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskap och kompetens att klara av det.
Kan returneras
Det är endast arbetsuppgifter som kan överföras, aldrig ansvar, och även om delegering skett har arbetsgivaren kvar det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Om en arbetstagare av någon anledning inte anser sig kunna hantera ett delegerat uppdrag kan det returneras. Det ska tydligt framgå av delegeringen hur man gör en sådan retur.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook