God hälsa men bristande arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Så upplever svenska sjömän arbetsförhållandena ombord

Den mest omfattande studien om svenska sjömäns hälsa som hittills genomförts är nu klar. Undersökningen visar att många ombord upplever att de mår bra, men det finns också problem med sådant som olyckor, buller, oljeexponering och bristande ergonomi.
I undersökningen har nästan 2000 sjömän på svenska fartyg själva skattat sin hälsa och arbetsmiljö. Majoriteten anser sig ha god hälsa och säkerhetsklimatet till sjöss bedöms som bättre än i landbaserade yrken. Men resultaten pekar också på flera arbetsmiljöproblem. Buller och risk för olycksfall uppfattas som de vanligaste problemen (70 respektive 65 procent) följt av vibrationer från skrov (48 procent), obekväma arbetsställningar (47 procent) och avgaser (46 procent). Luftvägsproblem var vanligast bland de som exponeras för sot, avgaser eller damm och de som arbetar med vibrerande verktyg led i högre grad än andra av vita fingrar och domningar i händerna.
Studien har letts av överläkare Karl Forsell. Något som överraskade honom var den höga exponeringen av olja i maskinrum där över 60 procent uppgav att de dagligen utsätts för oljeexponering på huden.
– Lite förvånande med tanke på hur mycket vi har arbetat med att upplysa om riskerna med oljeexponering och att det idag finns arbetshandskar som både är värmetåliga och står emot olja, säger Karl Forsell.
Ytterligare något i resultaten som sticker ut är det stora antal som upplever att de utsatts för kränkningar eller trakasserier. Omkring 20 procent av samtliga uppgav att de utsatts någon gång under senaste året, bland kvinnor var andelen dubbelt så hög. Sjöfartens arbetsmiljöstiftelse (SAMS) har stöttat studien finansiellt och ledamöter från SAN styrelse har deltagit som referensgrupp.

Läs rapporten i sin helhet på www.san-nytt.se, under fliken rapporter.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook