Klämskador på händer och armar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En vanligt återkommande olycka inom sjöfarten är klämskador på händer och armar i samband med lastning, förtöjning, underhållsarbete både i maskin och på däck och även inom intendenturen. Klämskador kan leda till stora konsekvenser för den drabbade i form av amputation, minskad rörelseförmåga och längre sjukskrivningstider. Vi har tittat på statistik mellan 2011 och 2016 och hittat 44 händelser där en besättningsmedlem skadat sig så allvarligt att sjukskrivning i minst 72 timmar inträffat.

• 10 fallen med amputation av fingrar eller arm.
• 13 fall av krosskador och frakturer.
• 21 fall av öppna sår, svullnader och smärta.
• 17 skador har uppstått i samband med underhållsarbete på däck eller i maskin.
• 4 händelser har skett i dörrar som slagit igen oväntat.
• 16 händelser har uppstått i samband med lastning, förtöjning eller hantering av fiske- och forskningsredskap.
• 7 händelser har skett i samband med arbete inom intendenturavdelningen.

Majoriteten, 35 av 44 stycken, av de rapporterade olyckorna inträffade på passagerar-, roro-, torrlast- samt bulkfartyg. Klämskadorna tycks ofta bero på pressade arbetsförhållanden med tidsbrist i kombination med dörrar med alltför hårt justerade dörrstängare, eller dörrstoppare som inte fungerar eller används korrekt. En hel del olyckor skulle kunna undvikas om besättningen inväntar en hjälpande hand eller om man gemensamt pratar igenom hur vissa vanliga avvikelser och faror som kan uppstå i samband med exempelvis förtöjning eller lasthantering ska undvikas. Det är också viktigt att rederiets säkerhetspolicy är tydlig med att det är säkerheten som gäller i första hand.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook