Ny studie: Kraven på brandställ ombord är för lågt ställda 

De krav som styr utformningen av brandställ för rökdykning i fartyg är vaga och kan leda till undermålig brandskyddsutrustning ombord. Det visar en färsk studie från forskningsinstitutet Rise i Göteborg.
Brinnande vätgasbil vid Rise försöksserie på Remmene skjutfält sommaren 2021. Foto: Rise

Forskare vid Rise har i flera studier de senaste åren undersökt olika aspekter av brandbekämpning i fartyg. Ett par av studierna handlar om de brandställ (larmställ) och annan utrustning som används vid brandbekämpning ombord. Enligt forskarna brister det i de regelverk som anger standarden för utrustningen. Detta medför att även godkända brandställ kan ha allvarliga kvalitetsbrister.  

– I Solas anges bara allmänna krav om att brandställen ska vara vattenavvisande och flamavvisande, men inga gränsvärden för hur mycket de ska tåla, säger Julia Burgén, forskare vid Rise som lett studien. 

Brandställ på fartyg under EU-flagg ska utöver kraven i Solas även vara rattmärkta. För en rattmärkning måste någon av de tre standarder som EU-direktivet hänvisar till uppfyllas. Men också här brister det i kravställan. Två av standarderna avser dräkter med reflekterande yta. De har ett högt strålskydd, men kan inte användas vid brandbekämpning inomhus på grund av risken att rökdykaren överhettas i den täta dräkten. De rattmärkta brandställ som används ombord uppfyller därför oftast kraven enligt den tredje standarden, EN 469. Den standarden innehåller två kravnivåer. Den högre motsvarar den för brandställ iland och håller hög kvalitet. Men den andra standarden som är godkänd ombord, har betydligt lägre krav på både vattentäthet och temperaturresistens. 

– Om ett ställ exempelvis inte är vattentätt kan rökdykaren bli blöt och nerkyld om släckningsarbetet pågår medan sprinklersystemet är igång, säger Jonatan Gehandler, forskare vid Rise. 

Ytterligare ett problem med brandställen är att de sällan är personligt utprovade. De kan vara både för små och för stora, vilket i sin tur påverkar funktionaliteten. 

– Blir det glipor i utrustningen riskerar man att utsättas för ökad exponering av brand-gaser, strålning och höga temperaturer. Är stället för stort eller stramar kan det också påverka rörelseförmågan, säger Jonatan Gehandler. 

Många plockar ihop sina egna brandkit med kofot, bultsax, inplastade brand-kartor och annat.

När det gäller utrustning utöver brandställ ska den som rökdyker även vara utrustad med yxa, enligt kraven i Solas. Men enligt de sjömän som deltagit i forskningsprojektets referensgrupp behövs ofta mer utrustning än så. 

– Många plockar ihop sina egna brandkit med kofot, bultsax, inplastade brandkartor och annat, säger Julia Burgén. På ett fartyg hade man till och med varit tvungen att lossa på bultar för att kunna komma åt att släcka en brand. 

I en annan av Rises brandstudier har forskarna tittat på hur nya typer av bränslen i fordon påverkar brandsäkerheten i fartyg. Resultaten visar att risken att brand uppstår är lägre på fordon med nya bränsletyper jämfört med traditionella drivmedel som bensin och diesel. Samtidigt medför nya drivmedel andra typer av utmaningar. 

– Bränder i elbilar kan pågå länge och vara mer svårsläckta än de i traditionella fordon. Får man dessutom en termisk rusning i ett batteri kan gasen väteflourid bildas och den är inte särskilt hälsosam att andas in. I bilar som drivs med komprimerad gas finns också risk för tryckkärlsexplosioner, säger Jonatan Gehandler.

Rattmärkning av brandställ enligt EU-standard

Inuti brandställ certifierade enligt EN 469 finns ställets skyddsnivå angiven. Den lägsta skyddsnivån är 1 och den högsta 2. 

X – Larmställets förmåga att stå emot värme och strålning. 

Y – Anger om stället är vattentätt eller inte. Endast ställ märkta med en 2:a är helt vattentäta. 

Z – Larmställets förmåga att andas. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook