Oenighet kring vilotiden när STCW klubbades

Diplomatkonferensen i Manilla under midsommarveckan klubbade den 25 juni igenom en reviderad upplaga av STCW.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Diplomatkonferensen i Manilla under midsommarveckan klubbade den 25 juni igenom en reviderad upplaga av STCW (standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978, as amended in 1995 and 1997).

Redan 2006 tog IMO beslut om att revidera STCW och efter ett antal möten, arbetsgrupper och korrespondensgrupper har nu slutresultatet kommit. En hel del arbete har lagts ner på att harmonisera reglerna med International labour organisations (ILO) så kallade superkonvention från 2006. Den nya STCW konventionen och koden börjar gälla första januari 2012 och kommer att ha fått fullt genomslag första januari 2017. Certifikaten gäller i fem år och vid förnyelse kommer de successivt att bytas ut. En standard för friskintyg har tagits fram och här har man kommit överens om max två års giltighetstid samt ytterligare en tremånadsperiod för att förnya intyget.

Kapitel II som handlar om däcksavdelningen har justerats avseende tekniska framsteg, bland annat har ARPA och ECDIS fått en mer framträdande roll liksom ledarskap, managementfrågor och teamwork. Vidare kommer begreppet able seafarer inom både däck och maskin att komma in i konventionen. Det innebär att såväl kompetenskrav som behörigheter kommer att gälla för matroser och motormän.

Två nya kompetenskrav

Kapitel III har fått ytterligare två nya kompetenskrav, det är elektrotekniska kompetenser, en på operationell nivå och en på supportnivå. Vi talar här om ETO (electro technical officer) alltså befattningen elektroingenjör/elingenjör/eltekniker samt fartygselektrikern som nu får riktiga kompetenskrav och följaktligen behörigheter. Tabellerna med kompetenskrav har omarbetats för allt maskinbefäl och i guiden i B-delen har arbete med högspänning, dvs över 1000V, tillkommit.

I Kapitel V har det gjorts ganska stora förändringar, speciellt avseende tankerutbildning. Det finns nu två utbildningsnivåer, grund och fördjupad, inom tank, kem och gas. På passagerarsidan har crowd and crisis inklusive beteendeutbildning införts. Certifikaten inom dessa områden är giltiga i fem år. Även B-delen har fått guiderna noggrannare utformade och innefattar numera även DP, ankarhantering och navigering i polarområdena.

Kapitel VI inkluderar nu basic training och räddningsfarkoster liksom ett nytt stycke om ship security officer och security training.

Alkoholgräns

Kapitel VIII har fått in alkoholgränser, max 0,5 promille eller 0,25 mg/liter i utandningsluften, dock lägre om den nationella lagstiftningen eller företagspolicyn så föreskriver. Vilotidsreglerna fick till slut en kompromisstext där huvudregeln skall vara minst 77 timmars vila per vecka. Undantagsreglerna tillåter dock minst 70 timmars vila under max två veckor i följd. Även vilotiden per dygn kan delas upp i max tre perioder, varav den ena skall vara minst sex timmar.

Med tanke på utgångspunkterna för revideringen, att inga nedgraderingar av utbildningar eller säkerhetskrav skulle förekomma, anser företrädarna för de sjöanställda att man inte nått ända fram på vissa områden. Detta gäller framförallt vilotidsreglerna som diskuterades ända fram till dess att klubban slogs i bordet.

 

Mikael Huss/

Sjöbefälsförbundet

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook