Olika flagg men samma regler hos Viking Line

Hos Viking Line pågår en harmonisering av arbetsmiljöarbetet på rederiets fartyg. Skyddsronder ska införas under blåvit flagg och gemensamma arbetsmiljökurser och projekt är planerade. Arbetet leds av miljö- och arbetarskyddssamordnare, Susanna Airola.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

profil

Hos Viking Line pågår en harmonisering av arbetsmiljöarbetet på rederiets fartyg. Skyddsronder ska införas under blåvit flagg och gemensamma arbetsmiljökurser och projekt är planerade. Arbetet leds av miljö- och arbetarskyddssamordnare, Susanna Airola.

Svenska fartyg styrs av en arbetsmiljölag; finska av en arbetarskyddslag. Och det handlar inte bara om en begreppsskillnad, regelverken har också delvis olika innehåll. För Viking Line, med fartyg registrerade i båda länderna, innebär det att man har två lagar att förhålla sig till beroende på vilken flagg fartyget går under. Susanna Airola berättar att man i Finland saknar skyddsombud som representerar de olika avdelningarna ombord. Istället har man så kallade arbetarskyddsfullmäktige. Det ska finnas en ordinarie fullmäktige och två vice på varje fartyg med uppgift att företräda besättningen och samarbeta med rederiet i arbetsmiljöfrågor. En annan skillnad mellan länderna är att finsk lag inte kräver skyddsronder, vilket tillämpats på svenska fartyg sedan många år.
Men nu vill alltså rederiet skapa en enhetlig arbetsmiljöpolicy för sina fartyg. Oavsett flagg ska man arbeta efter samma principer och med likartade organisationer.
– Vi vill att alla våra fartyg ska hålla samma kvalitet och vi vill kunna skicka ut samma direktiv till alla fartyg. Ambitionen är att titta på vad som fungerar bra i de olika regelverken och sedan införa det på samtliga fartyg, säger Susanna Airola.
Ett konkret exempel är skyddsronder som nu håller på att införas även på de finskflaggade fartygen.
– Det finns inget i finsk lag som kräver skyddsronder. Men vi tycker det är en
jättebra praxis och därför inför vi det på alla båtar, säger Susanna Airola.

Susanna Airola
Ålder: 44
Familj: Sambo
Bor: Både i Åbo och på Vårdö/Åland
Tjänst: Miljö- och arbetarskyddssamordnare vid Viking Lines Marine Operations.
Bakgrund: Sjökaptensexamen med många år till sjöss hos bland andra Viking Line och Eckerö Linjen. Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid Åbo Akademi.
Arbetsmiljötips: Ta vara på den kompetens och kreativitet som finns bland personalen ute på fartygen. Många av våra större arbetsmiljöprojekt har planerats i arbetsgrupper som består av personal från både landorganisationen och fartygspersonal från olika fartyg och olika befattningar. Detta har visat sig vara ett mycket lyckat koncept, då man redan i planeringsskede kan utnyttja olika kompetenser samt få synpunkter från personer med olika arbetsuppgifter och – erfarenheter.

Gemensamma riskbedömningar
En annan åtgärd mot ett mer sammanhållet arbetsmiljöarbete är det gemensamma systemet för riskbedömningar som upprättats. Under hela fjolåret jobbade en stödperson, som normalt tjänstgör som sjukvårdare ombord, med att stödja arbetet med riskbedömningar för samtliga fartyg. Det var ett stort men nödvändigt arbete, konstaterar Susanna Airola.
– De gamla riskbedömningarna hade varje avdelning på varje fartyg gjort själva utan jämförelser med övriga flottan. Det blev alldeles för stora skillnader i bedömningarna och många gånger för mycket personligt tyckande.
Som underlag för de nya riskbedömningarna har man använt ett system som finska social- och hälsovårdsministeriet tagit fram.
Ett annat led i samordningen av arbetsmiljöarbetet är att låta ombordpersonal gå gemensamma kurser.
– Vi behöver ge dem verktyg att arbeta med och det tror jag att de kan få genom kurserna. Det är de ombord som är sakkunniga och som utför det praktiska arbetsmiljöarbetet, vi på rederiet är mer som en stödfunktion.

Arbetssäkerhetskort
Under året ska befälen även få ta så kallade arbetssäkerhetskort. Det är den finska industrin som utvecklat en en-dagarsutbildning om hur man skapar en säker arbetsmiljö för tillfällig personal och nyanställda. Till den ska Viking Line skicka sina ombordchefer.
– Vi har en hel del folk från underleverantörer som kommer ombord och jobbar och att ha personal utifrån kräver särskilda skyddsåtgärder. Kursen tar också upp introduktion av nyanställda och hur viktigt det är att man som ny får lära sig att arbeta säkert, säger Susanna Airola.
På Viking Lines fartyg är befälhavaren arbetsmiljö- eller arbetsskyddschef ombord. De är tre personer som delar på varje tjänst, och en av de tre har ett större ansvar för arbetsmiljön än de andra. Nytt för i år är att man ska samla alla huvud-ansvariga befälhavare till möten med rederiet där det fortsatta arbetsmiljöarbetet ska stakas ut. Första träffen är planerad till i mars.
– Vi kommer att titta bakåt på det vi gjort, gå igenom statistik, se hur det ser ut idag och sedan diskutera vilka områden som behöver utvecklas och hur det ska gå till. Kanske kommer det bli gemensamma utbildningar eller nya rutiner, men det återstår att se vad som kommer fram under mötena.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook