Transportstyrelsen informerar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.

Risker och olyckor i samband med förtöjningsarbete vid ankomst och avgång

Statens haverikommission (SHK) utreder en olycka som skedde hösten 2018 på det svenska fartyget Envik (S-238/18) i samband med avgång. En besättningsmedlem skadade sig mycket svårt och avled senare på sjukhuset efter att ha klämts av trossarna i samband med att de spelades hem. När SHK publicerar sin rapport om olyckan kommer vi att belysa händelsen närmare. Fram till dess väljer vi att presentera några andra händelser där besättningsmedlemmar skadat sig i samband med förtöjning.

Statistik förtöjningsolyckor

Mellan 2009 och 2019 finns 52 händelser i olycksdatabasen kopplade till hantering av trossar och förtöjningsspel. Tre personer har avlidit till följd av de skador som uppstått. Förutom ovan nämnda utredning om Envik kan man också läsa om Kurland (S-7/13) och Morraborg
(S-95/11) som finns på SHK:s hemsida. Rapporten om Morraborg innehåller en diskussion om hur man ska förhålla sig till de områden som kan betraktas som farliga och tips
på litteratur rörande riskvärderingar och uträkningar om hur en tross som brister rör sig. Även Sjöfartens Arbetsmiljönämnd har belyst riskerna med förtöjning i sin
publikation San-nytt nr 3 2017. Det vanli
g-aste olycksscenariot, 17 fall av 52, är att trossen fastnar och går av eller rappar till och träffar någon. Den typen av olycka
leder ofta till frakturer, 8 stycken. Att fastna med handen eller foten i en bukt är också vanligt, 17 av 52 fall.  Vid 8 av dessa 17 händelser har det lett till amputation av kroppsdelar för den drabbade. I övrigt är det inte ovanligt att personal skadar sig i samband med att de hoppar iland för att lägga på eller av trossar. Ibland uppstår skada vid själva hoppet, ibland fastnar man mellan tross och pollare när trossen
hanteras. Det finns egentligen inget annat skydd mot den här typen av olyckor annat än att vara noggrann i sina förberedelser, alltid vara vaksam, aldrig jobba på egen hand och inte heller med sliten utrustning eller under stress. 

Statistik i Sverige

Under samma tidsförlopp som ovan har vi i Sverige sex registrerade olyckor med dödlig utgång där besättningsmedlemmar och stuveriarbetare förlorat livet efter att de gått in i lastrum eller närliggande oventilerade utrymmen. Lasten har bestått av någon form av organiskt material som träprodukter, kol eller fisk. Vid fyra av de sex händelserna har andra personer försökt ta sig in i utrymmena utan andningshjälp och skadat sig. Vid två tillfällen har man till och med avlidit. Även om man räddas ur ett syrefattigt utrymme finns stora risker att hjärnan utsatts för så svåra skador att personen ifråga får men för
livet. Vid en av de mest kända händ-
elserna, ombord Saga Spray, avled en
matros, och ytterligare sju personer fick föras till sjukhus.

Förtöjningsolycka
vid slussning

När ett fartyg var på väg in i en sluss i sakta fart, med förspring och akterända iland på pollare, räckte inte längden på trossen som var upprullad på arbetstrumman. Matroserna beslöt att fortsätta slacka ut trossen från lagringstrumman och sedan lägga på tross på arbetstrumman i efterhand, vilket är ett normalt förfarande. En matros körde spel-et och den andra stod beredd att flytta över den sista biten tross då tross-
en oväntat ”hopp-ade” över från arbetstrumman och träffade den matros som styrde trossen på armen. Kraften i snärten var så kraftig att den ledde till brott på armen och ambulanstransport med sjukavmönstring. Rederiet har omhändertagit händelsen genom de-briefing med riskanalys och utbildning om snapbackzones och trossar som spelas hem. För att hålla uppe riskmedvetenheten kring förtöjningar är det viktigt att med jämna mellanrum gå igenom tidigare incidenter inom rederiet och samtala om egna erfarenheter av olyckor och tillbud i dessa sammanhang. Det är alltid viktigt med kunskapsöverföring, där erfarna sjömän delar med sig av sina lärdomar till mindre erfarna kollegor, oavsett sammanhang.

Personskada vid förberedande av förtöjnings-utrustning

Efter avgång förberedde två matroser trossarna för ankomst i nästa hamn. Den ena matrosen körde spelet på styrbord sida med hjälp av en fjärrkontroll på babords sida. Den andra matrosen var på styrbord sida för att lägga rätt trossen och koppla loss kastlinan. När styrbordstrossen nästan var uppe fastnade kastlinan som sträcktes och brast. Den snärtade tillbaka och träff-ade matrosen över knäna och kastade omkull honom. Fartyget fick återvända till kaj och tillkalla ambulans. På sjukhuset konstaterades fraktur i skenben och skador på mjukdelar. Denna händelse visar vilken oerhörd kraft som samlas i en lina som fastnar och sedan brister och snärtar tillbaka. I det här fallet var det inte ens en tross utan en kastlina som rimligtvis inte är alltför grov och tung. Trots det åsamkade den omfattande skador.

Fallskada i tank

I samband med underhållsarbete i en ballasttank skulle en matros, utrustad med fallskydd, ta sig ner i tanken. När matrosen förflyttade sig mellan lejdaren och plattformen där jobbet utfördes kopplade han ur fallskyddet. På något vis tappade han fotfästet och föll ner ungefär fem meter i tanken. Som tur var föll han inte handlöst utan studsade efter lejdaren ner på tankdäcket, men blev liggande med smärtor i höft, bröst, axel och rygg. Han hissades upp på däck och kunde därefter evakueras. Vid den här typen av jobb kan det vara bra att använda fallskydd med dubbla säkringar så att man kan flytta den ena säkringen och ändå vara kopplad i den andra. Det ligger dock i sakens natur att det är svårt att vara kopplad och säkrad i alla lägen. Därför är informationsspridning och återkommande samtal om risker och hur man undviker olyckor en viktig del i en organisations säkerhetsarbete. Även i detta fall har rederiet jobbat aktivt med återkoppling av händelsen och erfarenhetsöverföring inom rederiet för att minska risken liknande olyckor.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook