Alla har rätt till en rökfri hytt

Reglerna om rökning ombord är så svårtolkade att inte ens berörda myndigheter vet vad som gäller. Men enligt Sjöfartsverket ska ingen på svenskflaggade fartyg behöva utstå tobaksrök mot sin vilja.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Reglerna om rökning ombord är så svårtolkade att inte ens berörda myndigheter vet vad som gäller. Men enligt Sjöfartsverket ska ingen på svenskflaggade fartyg behöva utstå tobaksrök mot sin vilja.

Då och då uppstår diskussioner ombord om var och när rökning är tillåten. Vissa tycker att det är självklart att få tända en cigarett i hytten. Andra hävdar totalt rökförbud i alla innemiljöer.
I vintras planerades en artikel i San-nytt om rökregler till sjöss, men då inga klara besked kunde ges lades den på is. Under våren har Sjöfartsverket tittat på frågan. Enligt besked från Folkhälsoinstitutet och Arbetsmiljöverket, som har delat tillsynsansvar för tobakslagen, är lagen inte tillämplig på fartyg i utrikes kollektivtrafik.
– Det är olyckligt att reglerna för tobaksrök är så svaga. Det borde vara självklart att det ska vara lika säkert att jobba till sjöss som iland, säger Bo Vallgren.

Du som vill slippa tobaksrök
Ta upp frågan med din närmaste chef, skyddskommittén, befälhavaren eller rederiet. Du kan också vända dig till facket.
Du som vill sluta röka
Centrum för folkhälsa har en kostnads­fri sluta-röka-linje.
Dit kan du ringa måndag till och med torsdag 9–20 samt fredag 9–16 på telefon: 020–84 00 00.
Eller besök deras hemsida:
www.slutarokalinjen.org

Men trots oklarheter menar han att det finns stöd i lagen för den som vill slippa drabbas av passiv rökning. Regler om arbetsmiljö, hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar finns reglerat i arbetsmiljölagen, en lag som numera även omfattar ombordanställda.
– Om en arbetstagare mår dåligt av röken eller kanske oroar sig för cancer, så träder arbetsmiljöföreskriften om kemiska hälsorisker in. I det läget måste arbetsgivaren kosta på dyra mätningar för att ta reda på vilka ämnen som finns i luften och om halterna är skadliga. Enligt min mening gäller detta även i hytter, dagrum och alla andra miljöer ombord, säger Bo Vallgren.

Tobaksrök lika skadligt för alla
Ombord råder en viss osäkerhet om rökningens vara eller icke vara. Det blossas fortfarande i restauranger och nattklubbar på färjor till och från landet, även om vissa rederier infört egna, tuffare rökregler.
– Rederier och personal bör ta tag i frågan om tobaksrök som man gjort på land, med gott resultat. Man bör fokusera på att förebygga de konfliktsituationer som kan uppstå när en del vill röka och en del inte vill exponeras för tobaksrök. Ett svenskflaggat fartyg är en svensk arbetsplats, även om det befinner sig på utländskt territorialvatten, och tobaksrök är lika skadligt oavsett var man utsätts för den, säger Bo Wallgren.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook